Статут ОМНІ-мережі

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Міжнародний благодійний фонд “ОМНІ-МЕРЕЖА ДЛЯ ДІТЕЙ” (надалі – Фонд) є міжнародною благодійною організацією, що діє на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.
1.2. Фонд має статус міжнародної благодійної організації, діяльність якої поширюється на територію України, США та інших держав, де будуть створені представництва Фонду, відповідно до чинного законодавства.
1.3. Фонд керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, чинним законодавством, законодавством тих держав, в яких в установленному порядку будуть створені представництва, та цим Статутом.
1.4. Фонд є незалежним від будь-яких політичних партій і громадських рухів та організацій, співпрацює з органами державної виконавчої влади та іншими юридичними і фізичними особами.
1.5. Фонд набуває прав юридичної особи у встановленому чинним законодавством України порядку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, символіку, штамп, круглу печатку із своєю назвою українською мовою, бланки та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити. Символіка реєструється в установленному законом порядку.
1.6. Фонд утворюється на невизначений період часу.
1.7. Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним майном і коштами. Фонд не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Фонду.
1.8. Найменування Фонду:
Українською мовою:
Повне найменування: Міжнародний благодійний фонд “ОМНІ-МЕРЕЖА ДЛЯ ДІТЕЙ”;
Скорочене найменування: МБФ “ОМНІ-МЕРЕЖА ДЛЯ ДІТЕЙ”.
1.9. Місцезнаходження Фонду “ОМНІ-МЕРЕЖА ДЛЯ ДІТЕЙ”: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 36.

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ.

2.1. Метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності, спрямованої на підвищення соціального захисту дітей та запобіганню вродженим вадам.
Предметом діяльності Фонду є поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги.
2.2. Основними завданнями Фонду є:

 • сприяння розробці і впровадженню науково-дослідницьких і клінічних програм з діагностики вроджених вад та порушень розвитку;
 • сприяння профілактиці вроджених вад та порушень розвитку;
 • участь у розробці і сприяння впровадженню освітніх програм, методик раннього втручання;
 • сприяння розвитку телемедицини з метою налагодження тісних взаємозв’язків фахівців на місцях з національними та міжнародними спеціалістами;
 • надання допомоги у забезпеченні доступу до електронних джерел інформації для спеціалістів в галузі охорони здоров’я, сімей з хворими дітьми та громадськості з питань діагностики, лікування та запобігання вродженим вадам розвитку;
 • співпраця з органами і закладами охорони здоров’я, медичними бібліотеками та іншими державними і громадськими організаціями з метою сприяння покращенню обізнаності медичних працівників і населення про можливості діагностики, лікування і запобіганню вроджених вад розвитку;
 • надання допомоги та участь у проведенні конференцій, семінарів та інших заходів, присвячених проблемам вроджених вад розвитку.

2.3. Для виконання цілей, передбачених цим Cтатутом, Фонд здійснює благодійну діяльність у вигляді:
2.3.1. Одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
2.3.2. Систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
2.3.3. Фінансування конкретних цільових програм;
2.3.4. Дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
2.3.5. Прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
2.3.6. Подання допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності.
Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку і не мають на меті отримання прибутку.

3. ПРАВА ФОНДУ.

3.1. З метою здійснення благодійної діяльності і без мети отримання прибутку Фонд має право:
3.1.1. Самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
3.1.2. Об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;
3.1.3. Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн.
3.1.4. Організовувати збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
3.1.5. Постійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;
3.1.6. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;
3.1.7. Засновувати засоби масової інформації, підприємства, установи та організації з правом юридичної особи;
3.1.8. Утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, представництва, філії;
3.1.9. Бути членом інших благодійних організацій;
3.1.10. Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному чинним законодавством України;
3.1.11. Популяризувати своє ім’я (назву), символіку.

4. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ФОНДУ ТА ВИБУТТЯ З НЬОГО. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ.

4.1. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які підтримують цілі фонду, принципи його діяльності, визнають його Статут і готові працювати для досягнення визначених у ньому завдань.
Члени Фонду – юридичні особи реалізують свої права та обов`язки через своїх представників.
4.2. Засновники Фонду є членами Фонду.
4.3. Член Фонду має один голос при голосуванні.
4.4. Прийом в члени Фонду здійснюється Правлінням Фонду на підставі:

 • для індивідуальних членів Фонду – письмової заяви;
 • для членів Фонду – юридичних осіб – рішення керівного органу установи, організації, підприємства та письмової заяви.

4.5. Члени Фонду мають право:

 • звертатись до керівних органів Фонду з питань отримання допомоги для здійснення проектів, що безпосередньо пов’язані із статутною діяльністю;
 • брати участь у заходах, які здійснюються Фондом;
 • вносити пропозиції до органів Фонду з питань, що пов’язані з діяльністю Фонду;
 • брати участь у Загальних зборах Фонду;
 • голосувати на Загальних зборах;
 • обирати та бути обраними до органів управління Фонду;
 • отримувати інформацію про діяльність органів управління Фонду;
 • вільно виходити з членів Фонду у будь-який час.

4.6. Члени Фонду зобов’язані:

 • виконувати вимоги Статуту та інших документів, затвердженими Загальними зборами Фонду;
 • діяти відповідно до мети та завдань, визначених Статутом Фонду;
 • сплачувати членські внески у розмірі та строки, визначені Правлінням Фонду;
 • утримуватись від вчинення дій, що можуть нанести майнову або немайнову шкоду Фонду.

4.7. Вихід із членів Фонду здійснюється на підставі:

 • для індивідуальних членів Фонду – письмової заяви, яка подається до Правління Фонду;
 • для членів Фонду – юридичних осіб – письмової заяви та рішення керівного органу підприємства, установи, організації.

Рішення про вихід з членів Фонду приймається Правлінням Фонду.

4.8. За рішенням Правління Фонду член Фонду може бути виключений за:

 • неодноразове порушення вимог цього Статуту;
 • несплати членських внесків протягом трьох періодів підряд;
 • невиконання членом Фонду своїх обов’язків, визначених цим Статутом;
 • невиконання членом Фонду своїх обов’язків, визначених правилами та положеннями Фонду.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

5.1. Вищим органом управління Фонду є колегіальний орган – Загальні Збори членів Фонду (надалі – Збори).
5.2. Збори можуть бути: чергові та позачергові.
5.3. Чергові Збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на 3 роки.
Про порядок денний, час і місце проведення Загальних зборів членів Фонду повідомляє Правління Фонду на пізніше як за місяць до їх проведення. Повідомлення здійснюється шляхом направлення відповідного листа на електронну адресу члена Фонду, яка при прийнятті надавалася членом Фонду. Додатково Правління може направляти повідомлення членам Фонду СМС повідомленням на номер телефону члена Фонду, який при прийнятті в Фонд надавався членом Фонду та поштою – цінним листом.
5.4. Позачергові Збори скликаються в разі необхідності в місячний термін на вимогу не менше половини членів Фонду, на вимогу не менш ніж 2/3 складу Правління, на вимогу не менш 2/3 складу Наглядової Ради.
5.5. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше 1/2 членів Фонду.
5.6. Рішення Зборів приймаються шляхом голосування, простою більшістю голосів присутніх, особисто або дистанційно за допомогою використання сучасних телекомунікаційних технологій, членів Фонду. При рівності голосів Рішення Зборів вважаються не прийнятими.
5.7. Збори можуть делегувати повноваження з числа своїх повноважень Наглядовій Раді, Правлінню шляхом прийняття відповідного рішення.
5.8. До компетенції Зборів Фонду належать:

 • визначення основних напрямків діяльності Фонду;
 • затвердження Статуту Фонду та змін і доповнень до нього;
 • обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Правління, Голови та членів Наглядової ради Фонду;
 • прийняття рішення про реорганiзацiю або лiквiдацiю Фонду, визначення процедури ліквідації Фонду та усіх питань, що виникають внаслідок такої реорганiзацiї (лiквiдацiї), призначення Ліквідаційної Комісії, ухвалення її звітів та ухвалення остаточного ліквідаційного балансу Фонду;
 • затвердження звітів Наглядової Ради та звітів Правління;
 • ухвалення та затвердження, за поданням висновків Наглядової Ради, річних фінансових звітів, аудиторських звітів та балансу Фонду;
 • прийняття рішень про створення представництв Фонду.

5.9. Збори мають право прийняти до розгляду будь-яке питання діяльності Фонду.
Зборами Фонду приймається благодійна програма, яка є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають Статутним цілям Фонду.
5.10. Виконавчим органом Фонду є Правління, Члени Правління обираються Зборами в кількості 3-х осіб терміном на 3 роки. Правління вирішує всі питання діяльності Фонду, крім тих, які віднесені до компетенції Зборів.
Правління Фонду:

 • забезпечує виконання рішень Зборів;
 • розробляє плани та благодійні програми діяльності Фонду з наступним затвердженням на Зборах;
 • виносить на розгляд Зборів пропозиції про зміни і доповнення до Статуту;
 • приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій Фонду;
 • призначає за рекомендацією Наглядової ради керівників представництв Фонду;
 • затверджує за рекомендацією Наглядової ради штатний розклад Фонду та витрати утримання штатного апарату Фонду, розмір яких не може перевищувати 20% від кошторису в поточному році;
 • розробляє порядок використання та здійснює управління коштами та майном Фонду, на підставі рішення зборів Фонду;
 • затверджує зразки, опис штампу, печатки та символіку Фонду та положення про їх використання;
 • розглядає інші питання, які не відносяться до компетенції Зборів та Наглядової Ради.

Засідання Правління правомочне, якщо в його роботі бере участь не менше двох членів. Правління засідає не менше одного разу на квартал. Правління приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів присутніх членів. У випадку рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Роботою Правління керує Голова Правління.
5.11. Правління Фонду очолює Голова Правління, який обирається Зборами терміном на 3 роки. В разі відсутності Голови Правління його обов‘язки виконує заступник Голови Правління.
Голова Правління:

 • здійснює керівництво Фондом;
 • проводить у життя рішення Зборів та Правління;
 • представляє без доручення інтереси Фонду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях;
 • підписує річні звіти;
 • виконує загальний щоденний контроль та управління справами Фонду і його матеріально-технічною базою;
 • підписує від імені Фонду угоди, контракти, договори;
 • має право першого підпису на фінансових документах Фонду;
 • контролює виконання затверджених Зборами планів;
 • призначає персональний склад працівників та здійснює розподіл обов’язків між штатними працівниками Фонду;
 • вирішує кадрові питання, згідно із законодавством України про працю, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Фонду;
 • підписує кошторис доходів і витрат, інші фінансові документи;
 • Голова Правління видає накази, розпорядження та інструкції з питань, що належать до його компетенції.

5.12. Розпорядчі та контролюючі функції у Фонді здійснює Наглядова Рада.
До складу Наглядової Ради входять п’ять членів: Голова Наглядової Ради та чотири члени Наглядової Ради.
Голова та члени Наглядової Ради обираються Зборами терміном на 3 роки.
До складу Наглядової Ради не можуть бути обрані члени Правління Фонду, Голова Правління Фонду та інші посадові особи Фонду.
Голова Наглядової Ради очолює Наглядову Раду та організовує її роботу.
Наглядова Рада має наступні повноваження:

 • затверджує благодійні програми;
 • здійснює контроль за цільовим використанням майна та коштів Фонду;
 • розглядає надані Правлінням Фонду щорічні плани, кошториси, звіти Фонду і готує по них свої висновки та рекомендації Загальним Зборам;
 • ухвалення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Фонду;
 • розгляд проектів річного звіту та балансу, підготовлених Правлінням Фонду та вирішення питання стосовно надання Загальним Зборам рекомендацій по затвердженню проектів річного звіту та балансу;
 • у разі необхідності виступає ініціюючим в проведенні позачергових ревізій фінансової діяльності Фонду;
 • Наглядова рада проводить свої засідання по необхідності, але не рідше 1-го разу на півроку. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. Засіданнями Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

Перевірки фінансової діяльності Фонду проводяться Наглядовою Радою за дорученням Зборів або з їх власної ініціативи. Члени Наглядової Ради доповідають Зборам про результати проведених перевірок.
5.13. Членам Наглядової Ради, на їх вимогу, повинні бути надані всі бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб Фонду.
Члени Наглядової ради мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

6. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ.

6.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення його статутної діяльності.
Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.
6.2. Майно та кошти Фонду складають:

 • внески засновників, членські внески та внески інших благодійників;
 • благодійні внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;
 • надходження від проведення благодійних кампаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів по реалізації майна та пожертвувань, які надійшли від благодійників;
 • доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, що перебувають у власності благодійної організації;
 • джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити;
 • майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави;
 • заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів Фонду, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов‘язаних з ними осіб.

6.3. Фонд здійснює діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань.
6.3.1. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників штатного апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
6.3.2. Фонд може володіти рухомим і нерухомим майном, матеріальними та нематеріальними активами, коштами, а також іншим майном, придбаним на законних підставах.
6.3.3. Створені Фондом установи та організації ведуть бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносяться до бюджету у порядку і в розмірах, передбачених законодавством.
6.4. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності, як в національній так і в іноземній валютах.
Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України.
Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.
6.5. Контроль за діяльністю Фонду, в тому числі і порядком використання ним майна та коштів, призначених для благодійної допомоги, здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
Контролюючі органи виконавчої влади в межах своїх повноважень мають право вимагати від благодійників та органів управління Фонду надання їм необхідних документів та отримувати необхідні пояснення.
Благодійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, одержують на їх вимогу звіт про використання зазначеного майна, коштів та цінностей. Якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані цільовим призначенням, звіт про їх використання подається благодійнику в обов’язковому порядку Фондом.
Набувачі благодійної допомоги у формі благодійних внесків і пожертв, що мають цільовий характер (благодійні гранти), повинні звітувати перед благодійниками та благодійними організаціями про їх використання.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

7.1. Зміни до цього Статуту приймаються Зборами Фонду.
7.2. Про зміни у статутних документах Фонд повідомляє у 10-денний термін до реєструючого органу.

8. МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

8.1. Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі в міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ.

9.1. Припинення дiяльностi Фонду вiдбувається шляхом його реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення) або лiквiдацiї.
9.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням Зборів відповідно до вимог цього Статуту.
При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників.
Фонд не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
9.3. Ліквідація Фонду здійснюється за рішенням Зборів або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Ліквідація Фонду здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі публікацію про ліквідацію Фонду і про порядок та терміни заяви кредиторами претензій, виявляє дебіторів і кредиторів Фонду та розраховується з ними.
9.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком благодійним організаціям або зараховуються до доходу бюджету.

OMNI-Net-Medword LLC © 2004-2018